Hiến máu - Hiến tạng

Bắc Giang: Huyện Hiệp Hòa triển khai chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện triển khai chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023.