Tư vấn

Đâu là đại dịch tiếp theo?

Vị trí địa lý, gia tăng dân số, biến đổi khí hậu… sẽ đặt Việt Nam vào nhiều vấn đề nghiêm trọng tương tự COVID-19 trong tương lai.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin