Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn

Ông Bùi Văn Thực (sinh năm 1964) là người khuyết tật nặng, con trai ông là người khuyết tật đặc biệt nặng, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn....