Bảo trợ xã hội

BHXH Hải Phòng triển khai hiệu quả các hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội

Thời gian qua, BHXH Thành phố Hải Phòng và Bưu điện Thành phố đã chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.