Chính trị

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: "Ngày hội là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân".