Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh: Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 2022

Nguyễn Diệp Linh
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh: Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 2022