Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội huyện Bố Trạch

Nguyễn Thị Hương
Qua 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Trong những năm qua, với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể nhân dân huyện Bố Trạch đã đồng lòng chung sức, quyết tâm thực hiện công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Chỉ thị 35-CT/TU ngày 9/04/2015 của Ban thường vụ tỉnh ủy, công văn số 526/CV-HU về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt ngồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vay vốn, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Những chương trình vay vốn thiết thực mang lại an sinh xã hội cao như: Chương trình cho vay Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Hộ mới thoát nghèo; Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, học sinh sinh viên...

a1-1718766692.jpg
Hiệu quả từ nguồn vốn vay gia đình bà Hoàng Thị Thu xã Vạn Trạch

Tín dụng chính sách đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của huyện Bố Trạch vươn lên trong cuộc sống. Tín dụng chính sách đang là lực đẩy giúp người dân huyện Bố Trạch từng bước thoát nghèo bền vững…..

a2-1718766692.jpg
Hoạt động tại điểm giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch tại xã Bắc Trạch

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải xác định chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu dãi của Nhà nước, phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, công tác khuyến nông, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các dối tượng chính sách; phổ biến các mô hình vay vốn, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; các điển hình giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xà hội ở địa phương./.

Thanh Sang