Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tổ chức Tết Quý Mão 2023

Đặng Thu Hằng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023.