Hết thời địa phương “đẩy" các vụ tham nhũng, tiêu cực lên Trung ương giải quyết

Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ thành công khi “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nhưng thực tế, một thời gian dài, lại có tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.